از 30دقیقه قبل از پروازبه بعد

تا 30دقیقه قبل از پرواز

تا 3ساعت قبل از پرواز

تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز

تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز

شناسه نرخی(کلاس)

ایرلاین

40%

20%

V Y C J

ایران ایر

60%

30%

M Q O

100%

L N

40%

20%

U W R X V M Q N Y S O

آسمان

30%

15%

D I Z A

60%

30%

L H K

100%

B

50%

30%

10%

S X T V Q P R Y B

ماهان

50%

40%

15%

L

50%

40%

20%

I

70%

50%

20%

N

70%

40%

30%

C

95%

90%

U W

50%

40%

20%

همه

آتا

50%

40%

30%

20%

V Z L Y E K

تابان

50%

30%

10%

N J

100 %

U H B

50%

30%

10%

5%

به غیر ازN R K

قشم ایر

100 %

N R K

50%

30%

J Z Q W N X S H P

کاسپین

70%

40%

M O

80%

50%

K

100 %

L V I

65%

50%

30%

همه

نفت

از24ساعت قبل از پرواز به بعد40%

تا24ساعت قبل ازپرواز20%

J C Y H V R D

کیش ایر

از24ساعت قبل از پرواز به بعد50  %

تا24 ساعت قبل از پرواز 25%

Q M N L O

60%

55%

40%

25%

15%

همه

تفتان

40%

30%

20%

15%

C J F W (CIP)

زاگرس

40%

30%

20%

15%

B D E S I T U A

50%

40%

30%

25%

M N R

70%

50%

40%

35%

Q L

80%

60%

50%

45%

H

100%

50%

P V Y K

از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد

از زمان صدورتا4ساعت قبل پرواز

 

600,000 ريال

400,000 ريال

B  B1

معراج

500,000ريال

400,000 ريال

H  H1

700,000ريال

550,000ريال

Y  Y1

100%

P (PROMOTION)

تا 12 ظهر یک روزقبل از پرواز به بعد

تا12 ظهر یک روز قبل از پرواز

تا12 ظهر دو روز قبل از پرواز

از زمان صدورتا 12ظهرسه روز قبل از پرواز

 

 

60%

50%

40%

20%

Y W V U S

ایرتور

90%

80%

60%

40%

Q N M L

100%

80%

60%

K H E B

100%

70%

40%

30%

G

               

 

 

1-در هواپیمایی ماهان نرخ CHD (کودک) معادل 75 درصد نرخ بزرگسال ودر سایر ایرلاین ها معادل 50 درصد میباشد.

2-درتمامی ایرلاین ها نرخINF (نوزاد) معادل 10 درصد نرخ بزرگسالان میباشد.

3-درهواپیمایی نفت نرخ جریمه از2 ساعت مانده به پرواز به بعد 65 درصد میباشد.

4-پروازهای چارتر،غیرقابل استرداد،تغییرنام و تغییر تاریخ می باشد.

5-در پروازهای چارتر نرخ کودک بالای 2 سال شامل تخفیف نمی باشد.


 

×       تورهای چارتر ، غیر قابل استرداد می باشند. در صورت کنسل شدن تور از سمت مسافر کل هزینه تور سوخت می شود.

×     چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد مسافر بایستی مقدمات سفر خود را قبل آماده نموده باشد. در صورت عدم صدور ویزا یکی از مسافران همراهان موظف به استفاده از تور می باشند.

×     در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیت یا سایر خدمات با ارائه مدارک مستند از سوی آژانس مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به آژانس می باشد.

×     چنانچه مسافر ممنوع الخروج باشد و یا در بدو ورود به کشور مقامات محلی از ورود آن به کشور جلوگیری نمایند مسافر ملزم به پرداخت جریمه بوده و سرپرست تور فقط موظف به همکاری جهت بازگشت به کشور می باشد و هیچگونه مسئولیتی در این خصوص متوجه آژانس نخواهد بود. اقامت در سالن ترانزیت تا زمان بازگشت و هزینه های مربوط به عهده مسافر می باشد.

×     در صورتیکه هر یک از مسافران موضوع این قرارداد از بازگشت به کشور در تاریخ از پیش تعیین شده در قرارداد خودداری نماید و این امر با توجه به تعهد مسافر موجب خسارت مادی و معنوی به آژانس را فراهم آورد ، ضمانت نامه مورد توافق در این قرارداد را که مسافر در قبال اخذ رسید بصورت ودیعه نزد آژانس سپرده است ، بعنوان خسارت ناشی از تخلف انجام تعهد منظور می گردد.

×     آژانسدرخصوصعدمصدورروادیدازسویسفارتخانههابرایهیچیکازمسافرینمسئولیتنداشته و اگر مسافرت به صورت گروهی و خانوادگی باشد در صورتیکه ویزای هر یک از مسافران مرفوض و یا با تاخیر دریافت شود بقیه مسافران ملزم به استفاده از خدمات درخواستی بوده و در صورت عدم استفاده می بایست کلیه هزینه های مربوط به ابطال را بر اساس قرارداد پرداخت نماید.

×     چنانچه مسافر در صورت رزرو جا در پرواز و یا صدور بلیط به هر علتی بدون اعلام قبلی موفق به پرواز نگردد ( در مواردی همچون ممنوع الخروج بودن ، بیماری ، انصراف به علت مشکلات همراهان و ... ) می بایست نسبت به پرداخت هزینه ویزا و جریمه هتل اقدام نماید.

×       پرداخت کلیه عوارض خروجی به عهده مسافر می باشد.

×       ساعت تحویل اتاقهای هتل در هنگام ورود ساعت 14 و تخلیه اتاق ساعت 12 ظهر می باشد که مسافر موظف به رعایت آن می باشد.

×       در اتاق سه تخته تخت سوم از نوع سفری بوده که موقتا در اتاق دو تخته گذاشته می شود.

×       تاخیر و کنسل شدن پرواز به عهده آژانس گنجینه پرواز نمی باشد.